ด่วนมาก! สำนักงาน กก กทม. รับครูผู้ช่วย 76 อัตรา

ราคา

399 บาท

ข้อมูลเบื้องต้น

ประกาศเพื่อ :
ขาย
สภาพสินค้า :
ใหม่

รูปภาพ

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่
 ด่วนมาก! สำนักงาน กก กทม. รับครูผู้ช่วย 76 อัตรา

ผู้สนับสนุน

รายละเอียด

ประกาศ  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1/2556  รวม  76  อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่  15 - 23  กรกฎาคม 2556
 


  สำนักงาน กก  กทม.  รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการครู    ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิชาเอก
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคอมพิวเตอร์
วิชาอนุบาลศึกษา
วิชาพลศึกษา
วิชาดนตรี
วิชาคหกรรม
วิชาวัดผล
วิชาเกษตรกรรม
วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
วิชาสังคมศึกษา
วิชานาฏศิลป์
วิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน
วิชาบรรณารักษ์
วิชาแนะแนว
วิชาการศึกษาพิเศษ

ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ปี รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 11,920 บาท
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
      ต่อจากวุฒิปริญญาตรี รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 12,530 บาท 
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 12,530 บาท

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่  15 - 23  กรกฎาคม 2556
   โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com
หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556
  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ภายในวันที่  5  สิงหาคม  2556
    ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com
  

จำหน่ายคู่มือแนวข้อสอบใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ ประกอบด้วย 
สรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ เฉลย พร้อมสรุปรายระเอียดให้ครบถ้วนทุกวิชาที่สอบ ได้แก่

ภาค ก. รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร
ความรอบรู้
นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และ กทม.
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
-   แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 
แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 
แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

คู่มือแนวข้อสอบ มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ

****1. ไฟล์ PDF           ราคา  399 บาท (ได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมงหลังแจ้งโอนเงิน)******
****2. VCD(ติวภาษาไทยและคณิตศาสตร์) + หนังสือ    ราคา  999 บาท (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ ได้รับภายใน 3 วัน)*******

ภาค ข. รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 
แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 
แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 
แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 
แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

คู่มือแนวข้อสอบ มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ

****1. ไฟล์ PDF           ราคา  399 บาท (ได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมงหลังแจ้งโอนเงิน)******
****2. VCD(พรบ.การศึกษา) + หนังสือ    ราคา  999 บาท (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ ได้รับภายใน 3 วัน)*******

ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ 
vijjadh@gmail.com หรือ 085-3949028 

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน เลือกที่ท่านสะดวก

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี
เลขที่บัญชี 947-208553-3 ออมทรัพย์

2. ธนาคารทหารไทย TMB ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี
เลขที่บัญชี 438-2-47909-7 ออมทรัพย์

3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี
เลขที่บัญชี 417-0-09015-2 ออมทรัพย์

4. ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา  ตั้งรุ่งเรืองอยู่
เลขที่บัญชี 913-2-00076-7 ออมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลหรือที่อยู่ของท่านมาที่
vijjadh@gmail.com หรือ 085-3949028

ติดต่อ

chaiyan
มหาสารคาม
44000
โทร 085-3949028
เว็บไซต์ http://www.mk108.com
กรณี ยา อาหารเสริม หรือ เครื่องสำอาง โปรดตรวจสอบทะเบียน อย. ด้วยนะครับ
... ด้วยความหวังดีจาก ListDD.com