ทัวร์พม่ามะละแหม่ง แม่สอด-มะละแหม่ง 3 วัน 2 คืน

ราคา

14,000 บาท

ข้อมูลเบื้องต้น

ประกาศเพื่อ :
ขาย
สภาพสินค้า :
ใหม่

ผู้สนับสนุน

รายละเอียด

ทัวร์พม่า,ทัวร์มะละแหม่ง,ทัวร์พม่าจากเชียงใหม่,ทัวร์พม่าเชียงใหม่,เที่ยวพม่า,ทัวร์พม่าจากแม่สอด
ทัวร์พม่าจากกรุงเทพฯ,พม่า,เที่ยวพม่า,บริษัททัวร์พม่า,โรงแรมในพม่า,รถเช่าพม่า,ทัวร์พม่าเชียงใหม่
ทัวร์เชียงใหม่,พม่า,แพ็คเก็จทัวร์พม่า,แพ็คเก็จทัวร์พม่า 3วัน2คืน ,แพ็คเก็จทัวร์พม่า4วัน3คืน
ทัวร์พม่าPantip,ทัวร์พม่าราคาประหยัด

โดย สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก www.takethaitour.com  โทร 053-218192

 

 

แม่สอด สู่พม่า เมืองมะละแหม่ง ,เมาะตะมะ ,สะเทิม  ไม่ไปพระธาตุอินทร์แขวน ไม่ไปย่างกุ้ง

แพ็คเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน มา 2 ท่านเดินทางได้ทันที

ราคาเริ่มต้น 14,000 บาท

หมายเหตุ**

1.รายการทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินแม่สอด-มะละแหม่ง-แม่สอด ( www.nokair.co.th )

2.มัคคุเทศก์ใช้ภาษาอังกฤษในการนำชมนะครับ ( หากต้องการภาษาไทยต้อง Request เป็นกรณีไป)

3.ท่านสามารถจองแพ็คเก็จทัวร์ได้โดยการส่งรายละเอียดตั๋วเครื่องบินที่จองไว้แล้วมาที่สวอนทราเวล

4.รายการนี้ไม่ไปย่างกุ้ง,อินทร์แขวน ( เวลาไม่ทันนะครับ)

 

โดย สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก www.takethaitour.com  โทร 053-218192

วันแรก

แม่สอด มะละแหม่ง- St.Patrick Church-วัดไจ๊ท์ตาลาน วัดป่าวินเส่งตอยะว์-แม่น้ำสาละวิน 
                LD  ( L = Lunch ) Nok Air DD4212 09.45-09.40 น.

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินแม่สอด เพื่อเตรียมตัวเช็คอินน์เพื่อเดินทางไปมะละแหม่ง

09.45 น. บินตรงสู่ เมืองมะละแหม่งโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4212 09.45-09.40 น.

09.40 น.  ถึงสนามบินมัคคุเทศก์รอรับท่าน ณ  ประตูทางออกเพื่อเดินทางสู่ตัวเมืองมะละแหม่ง หรือ เมาะลำไย
มอลำไย,เมาลำไย ในภาษาพม่า ในขณะที่คนไทยภาคกลางในอดีตมักจะเรียกเมืองนี้ว่า  เมาะลำเลิง แต่คนเชียงใหม่จะรู้จักเมืองนี้ในชื่อที่เรียกว่า มะละแหม่ง ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญที่มีการขนส่งทางทะเลที่สำคัญ เมื่ออังกฤษปกครองพม่าในยุคอาณานิคม 100 กว่าปีที่ผ่านมา มะละแหม่งจึงกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นกับเชียงใหม่ในด้านการค้า เช่น ไม้สัก เกลือทะเล ฯลฯ และเป็นต้นตำนานความรักอมตะ ระหว่างเจ้าราชบุตรเชียงใหม่ เจ้าน้อยสุขเกษม กับสาวแม่ค้าชาวพม่าที่ชื่อมะเมี๊ยะ เป็นนิยายรักระหว่างเจ้าเชียงใหม่ในยุคสมัยนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม ในขณะที่สามัญชนสาวชาวพม่าเป็นประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งความรัก จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเงื่อนไขหลายประการ ฯลฯ

10.30 น.  นำชมโบสถ์เซนต์แพททริก ( St.Patrick Church ) เป็นอาคารสไตล์โคโรเนียลสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางศาสนา และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของลูกหลานคหบดี และคนอังกฤษด้วยการเรียนการสอนแบบตะวันตกทั้งหมด เจ้าน้อยสุขเกษม ณ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งของนักศึกษาต่างชาติในยุคนั้น นำชมอาคารเรียน ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบนักเรียนกินนอน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น ( ชมสถาปัตยกรรมจากภายนอก) ซึ่งเป็นปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็นส่วนสถานที่ราชการของทางการพม่า

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย City Tour สัมผัสบรรยากาศเมืองเมืองท่าที่สำคัญในสมัยยุคอาณานิคม อังกฤษ ลัดเลาะไปตามตลาด โบสถ์และมหาวิทยาลัย เมาะละแหม่ง รวมไปถึงตรอก ซอกซอย ชมอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสไตล์ (Colonial Architecture) ต่อมามุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางเมือง เพื่อไปชม วัดไจ๊ตาลาน (Kyaikthanlan) วัดเก่าแก่ที่เป็นที่ประดิษฐานของ พระเจดีย์ไจ๊ตาลาน Kyaikthanlan Pagoda) ถูกสร้างขึ้นใน ปีค.ศ. 875 ซึ่งแต่เดิมชื่อไจ๊ซานลาน แปลว่า เจดีย์สยามพ่าย เป็นสัญลักษณ์เด่นที่สุดของเมืองเมาะละแหม่ง จะอยู่บนเนินเขาที่จะเห็นได้เด่นชัดมากจากทุกหนแห่งใน ตัวเมืองเมาะละแหม่ง ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระทันตธาตุ นำชม วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ (Win Sein Taw Ya) เพื่อไปชม พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก (World's largest reclining Buddha) โดยวัดนั้นอยู่ ห่างจากเมืองเมาะละแหม่งไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร โดยพระนอนมีความยาวประมาณ 170 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้น หรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายในแบ่ง เป็นห้องต่างๆ ที่ประกอบด้วยรูปปูนปั้นที่แสดงถึงพุทธประวัติคำสอนต่าง ๆ ของพุทธศาสนา เช่นเรื่อง นรก สวรรค์และผลแห่งกรรม และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก 

เย็น  นำชม ทัศนียภาพของแม่น้ำสาละวิน ซึ่งเป็นเสมือนเส้นโลหิตสายที่สองรองจากแม่น้ำอิระวดี ที่หล่อ
เลี้ยงชาวมอญ และพม่า มีความยาวเป็นอันดับที่ 26 ของโลก ยาว 2,800 กิโลเมตร  มีต้นกำเนิดจากการละลายของ
หิมะเหนือเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านมลฑลยูนนาน ประเทศจีน ที่ซึ่งเรียกสายน้ำนี้ว่า นู่เจียง และผ่านประเทศพม่าผ่านรัฐฉาน รัฐกะยา รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดน ระหว่างพม่ากับไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำเมย หลังจากนั้นแม่น้ำสาละวินจึงไหลวกกลับเข้าประเทศพม่า และไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียที่อ่าวเมาะตะมะ รัฐมอญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ // พักผ่อนตามอัธยาศัย Strand Hotel ระดับ 3 ดาว

 

โดย สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก www.takethaitour.com  โทร 053-218192

 

วันที่สอง

ตลาดเช้ามะละแหม่งสะพานตาลวิน เมาะตะมะ-สะเทิม พะอัน-มะละแหม่ง BLD

06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า

07.30 น.  เช็คเอาท์พร้อมออกเดินทางไปพระธาตุอินทร์แขวน // ก่อนเดินทางนำชม ตลาดเช้าเมืองมะละแหม่ง ให้ท่านได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนมะละแหม่ง ชิมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง // จากนั้นผ่านชม

"สะพานตานลวิน (สาละวิน) " (Thanlwin Bridge) หรือ "สะพานเมาะละแหม่ง" สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศพม่า โดยสะพานเมาะละแหม่ง นั้นมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร มีทางรถไฟวิ่งคู่ขนานกันไปกับสะพานผ่านเกาะ แชมพู (Shampoo Island)เชื่อมเมืองเมาะตะมะ (Mottama) และเมืองเมาะละแหม่งเข้าด้วยกัน  // นำท่านเดินทางผ่าน เมืองเมาะตะมะ เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมอญ ตั้งอยู่บนปากน้ำบนฝั่งเหนือของแม่น้ำสาละวิน ในปี พ..2062 โปรตุเกสตั้งสถานีการค้าขึ้นที่เมืองเมาะตะมะ ยังผลให้การค้าขายของมอญได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเหตุประการหนึ่ง ที่พระเจ้าแผ่นดินพม่าโจมตีอาณาจักรมอญ และทำได้สำเร็จได้เป็นพระเจ้าหงสาวดีคือพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ และใช้เมืองเมาะตะมะเป็นที่ชุมนุมกองทัพ ที่ยกมาตีกรุงศรีอยุธยา เพราะว่าทางคมนาคมระหว่างเมืองมอญกับเมืองไทย มีทางหลวงสำหรับไปมาแต่โบราณสองทาง รวมกันที่เมืองเมาะตะมะโดยอาศัยทางสายเหนือ กองทัพพม่าสามารถรุกเข้าประเทศไทยทางด่านแม่ละเมา อันเป็นทางเข้าสู่เมืองเหนือ ตลอดจนถึงเมืองเชียงใหม่ ทางสายสองลงไปทางใต้เข้าสู่ด่านพระเจดีย์สามองค์ และเมืองกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และชานกรุงศรีอยุธยา

12.00 น.             รับประทานอาหาร ณ เมืองสะเทิม

บ่าย ชม เมืองสะเทิม หรือ สุธรรมวดี เมืองศูนย์กลางของชาวมอญในอดีต สร้างก่อน พ.ศ. 241 โดยพระราชโอรส 2 พระองค์ของพระเจ้าติสสะ แห่งแคว้นหนึ่งของอินเดีย ได้นำพลพรรคลงเรือสำเภา มาจอดที่อ่าวเมาะตะมะ รุ่งเรืองมาก โดยได้ติดต่อค้าขาย ใกล้ชิดกับ อินเดีย และลังกา และได้รับเอาอารยธรรมของอินเดียมาใช้อาณาจักรสุธรรมวดี สลายลง เนื่องจากพระเจ้าอนิรุทธ์ กษัตริย์แห่ง"พุกาม" ได้ยกทัพมาตี และกวาดต้อนผู้คน ทรัพย์สมบัติ พระสงฆ์ พระไตรปิฎก กลับไปพุกาม รวมทั้ง"พระเจ้ามนูหะ" กษัตริย์แห่งสุธรรมวดีซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา เชื่อว่านี่คือดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นสถานที่แรกที่มีพระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐาน นำชมเจดีย์คู่เมือง เจดีย์ชเวซายัน และชมตลาดมอญ / จากนั้นเดินทางกลับเมืองมะละแหม่ง ขากลับแวะชมบ่อน้ำแร่ธรรมชาติของเมืองพะอัน พะอาน หรือ พะอาน อยู่ในรัฐกะฉิ่น หรือรัฐกะเหรี่ยงในภาษาไทย เป็นอีกวัฒนธรรรมที่แตกต่างจากเส้นทางที่ท่านเดินทางไปท่องเที่ยว กล่าวคือ คาราวานของเรา ได้ผ่านเมืองมอญ ซึ่งมีคนมอญที่มีวัฒนธรรมใกล้ชิดคนไทย ผ่านเมืองของชาวพม่าแท้ ผ่านเมืองของชาวไทใหญ่ จนมาสิ้นสุดที่รัฐกะเหรี่ยง เป็นอีกบรรยากาศที่น่าสนใจ ถึงเมืองพะอาน นำชมเมือง...City Tour จากนั้นนำท่านไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน เป็นบ่อน้ำแร่ขนาดใหญ่ เท่ากับสระว่ายน้ำขนาดย่อมๆ มีแร่ธาตุหลายชนิดที่ชอบกะเหรี่ยงถือว่าช่วยรักษาโรคได้ ช่วยให้ร่างกายกระปี้กระเป๋า เล่ากันว่าจากอายุ 50 ปี เมื่อขึ้นมาจากสระจะเหลือ 30 ปี....

    ( ท่านสามารถลงไปแหวกว่าย ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆที่ยังไม่มีนายทุนเข้าไปทำธุรกิจสปา..รีสอร์ท

     ผู้ชายเตรียมกางเกงขาสั้น 1 ตัว // ผู้หญิงจะเป็นผ้าถุง หรือกางเกงก็ได้ ส่วนชุดว่ายน้ำนั้นจะดู
           แปลกตาไปในสายตาคนพื้นที่ )

เย็น  ถึงเมืองมะละแหม่ง รับประทานอาหารและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย Strand Hotel

 

โดย สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก www.takethaitour.com  โทร 053-218192

 

วันที่สาม

มะละแหม่งแม่สอด B

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

07.30 น. เช็คเอาท์พร้อมออกเดินทางสู่สนามบิน เมาะลำไย หรือ มะละแหม่ง

08.00 น. นำท่านเช็คอินน์เพื่อเดินทางสู่เมืองไทย

08.45 น. บินตรงจากเมืองมะละแหม่งสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยเที่ยวบินที่ DD4213 10.05-11.05 น.

10.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ สู่ อ.แม่สอด จ.ตาก

11.05 น. ถึง อ.แม่สอด จ.ตากโดยสวัสดิภาพ // สิ้นสุดรายการทัวร์

 

สนใจติดต่อ สวอนทราเวล
www.takethaitour.com
โทร 053-218192

 

 

ติดต่อ

tn002swantravel
swantravel
กรณี ยา อาหารเสริม หรือ เครื่องสำอาง โปรดตรวจสอบทะเบียน อย. ด้วยนะครับ
... ด้วยความหวังดีจาก ListDD.com