เจาะลึก ข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาล อบจ สพฐ สพม สพป กทม ทุกน่วยงานที่เปิดสอบ ทุกวิชาเอก พร้อมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยกว่าพันข้อ

ราคา

399 บาท

ข้อมูลเบื้องต้น

ประกาศเพื่อ :
ขาย
สภาพสินค้า :
ใหม่

รูปภาพ

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่
เจาะลึก ข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาล อบจ สพฐ สพม สพป กทม ทุกน่วยงานที่เปิดสอบ ทุกวิชาเอก พร้อมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยกว่าพันข้อ

ผู้สนับสนุน

รายละเอียด

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญ พ.. 2540 มาตราใด

. 29

. 40

. 50

. 81

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจัดเป็น

กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา

แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ

การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับแรก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด

. 19 สิงหาคม 2542

. 20 สิงหาคม 2542

. 19 ธันวาคม 2545

. 20 ธันวาคม 2545

4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ปฏิรูปการศึกษาของไทย

พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ

พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

แผนการศึกษาแห่งชาติ

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

6. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา

การถ่ายทอดความรู้

การฝึกอบรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การสืบสานทางวัฒนธรรม

7. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา

มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และ

มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง

กระทรวง หมายความว่ากระทรวงศึกษาธิการ

8. ตำแหน่งข้าราชการครูตามข้อใดที่สังกัดต่างหน่วยงาน

ครู

คณาจารย์

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารการศึกษา

9. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ปฏิรูปการศึกษาของไทย

พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ

พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

10. ข้อใดไม่ใช่หลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542

เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน

เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง


รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป

-  แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
-  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
-  แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน
วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-  แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-  นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
-  แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
-  แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD วิชาการศึกษาและ VCD ติวสอบ พรบ.การศึกษาราคา 679 บาท

ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ 
vijjadh@gmail.com หรือ 085-3949028
 


ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน เลือกที่ท่านสะดวก

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี

เลขที่บัญชี 947-208553-3 ออมทรัพย์


2. ธนาคารทหารไทย TMB ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี

เลขที่บัญชี 438-2-47909-7 ออมทรัพย์


3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี

เลขที่บัญชี 417-0-09015-2 ออมทรัพย์


4. ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา  ตั้งรุ่งเรืองอยู่

เลขที่บัญชี 913-2-00076-7 ออมทรัพย์


ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลหรือที่อยู่ของท่านมาที่

vijjadh@gmail.com มาที่ 085-3949028

ติดต่อ

chaiyan
มหาสารคาม
44000
โทร 085-3949028
กรณี ยา อาหารเสริม หรือ เครื่องสำอาง โปรดตรวจสอบทะเบียน อย. ด้วยนะครับ
... ด้วยความหวังดีจาก ListDD.com